Algemene voorwaarden

De CRM.art verbintenis

Als klant van CRM.art kan je steeds op het volgende vertrouwen;

  • We stellen alles in het werk om aan de wensen van de klant te voldoen. Onze jarenlange expertise, creativiteit en kennis wordt steeds aangewend om de vooropgestelde doelen te bereiken.
  • We verbinden ons er toe de vorderingen van het project naar de klant te communiceren en, indien mogelijk, het project door middel van professioneel project management binnen de vastgelegde termijn aan te leveren.
  • We streven er steeds naar om ieder project binnen het vooropgestelde budget op te leveren en de klant een succesvol product aan te leveren.
  • Wij gaan dan ook steeds voor een langetermijnrelatie met de klant.
  • We behandelen de informatie aangeleverd door de klant steeds met de hoogste graad van vertrouwelijkheid.

We gebruiken open source software waar mogelijk. Dit heeft als voordeel dat er geen verbintenissen met externe verkopers of leveranciers van toepassing zijn en dit houdt de kosten laag doordat het aankoopbedrag binnen de eerlijke en redelijke tarieven blijft.

Artikel 1. Deze overeenkomst

1. Deze overeenkomst wordt afgesloten tussen CRM.art en de opdrachtgever en bevat de algemene voorwaarden zoals deze van toepassing zijn op alle aanbiedingen, offertes en alle handelingen die CRM.art stelt in uitvoering van de afgesproken opdracht of project.

2. Door het aangaan van een overeenkomst met CRM.art verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van CRM.art en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

3. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

Let op! Onderhoud en updates van de website zijn niet inbegrepen in deze overeenkomst en vereisen een aanvullende overeenkomst.

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes

1. Alle door CRM.art opgemaakte offertes zijn geheel vrijblijvend en in principe geldig gedurende één (1) maand, tenzij anders is aangegeven. Aanbiedingen of offertes gelden dus niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2. Deze offertes krijgen de bindende kracht van een overeenkomst tussen beide partijen zodra de opdrachtgever zijn aanvaarding binnen de geldigheidsduur na offertedatum aan CRM.art bevestigt. De aanvaarding moet steeds schriftelijk gebeuren en kan onder andere door manuele of elektronische ondertekening van de offerte of akkoord via e-mail.

3. Wijzigingen en afwijkingen aan de oorspronkelijk gesloten overeenkomst zijn enkel geldig indien deze het resultaat zijn van onderlinge overeenstemming en schriftelijk vastgelegd zijn of per akkoord via e-mail.

4. CRM.art kan gebruik maken van samengestelde prijsopgaven. Dergelijke prijsopgaven zijn enkel geldig met betrekking tot het totaalbedrag en verplichten CRM.art niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen het overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

1. CRM.art voert iedere opdracht conform de schriftelijke afspraken uit, steeds naar haar beste vermogen en met de nodige zorg. De opdrachtgever kan er op vertrouwen dat de uitvoering steeds met een professionele kwaliteit gebeurt en in overeenstemming is met de algemeen aanvaarde normen en gebruiken van de sector. Geen enkele omschrijving van de diensten of bepalingen in deze algemene voorwaarden dan wel in enige bijzondere voorwaarden, zal worden aanzien als een resultaats- of garantieverbintenis, doch enkel als middelenverbintenis.

2. CRM.art behoudt een zekere keuzevrijheid in de uitvoering van de overeenkomst en het staat CRM.art volledig vrij om hierbij gebruik te maken van de goederen en diensten van derde partijen. CRM.art kan geheel naar eigen keuze de derde partij van haar voorkeur aanstellen. Zelfs indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon blijft CRM.art steeds gerechtigd deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde of gelijkaardige kwalificaties.

3. De opdrachtgever is gebonden door een medewerkingsplicht en draagt er zorg voor dat CRM.art haar verbintenissen uit deze overeenkomst uitvoert binnen het vooropgestelde kosten- en tijdsbestek. Dit houdt onder meer in dat:

– de opdrachtgever aan CRM.art alle gegevens en informatie dient verstrekken die (met reden) noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

– de opdrachtgever binnen een redelijke termijn dient te antwoorden op alle vragen van CRM.art en tijdige, volledige en duidelijke feedback dient te geven wanneer hierom wordt gevraagd door CRM.art.

De opdrachtgever is als enige verantwoordelijk voor de kwaliteit van de verschafte gegevens en input en de tijdigheid van het aanleveren ervan. CRM.art is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor CRM.art kenbaar behoorde te zijn. Indien CRM.art de overeenkomst niet of niet tijdig kan uitvoeren ten gevolge van een gebrekkige medewerking door de opdrachtgever, heeft CRM.art het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Indien door CRM.art of door CRM.art ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden verricht worden op de locatie van opdrachtgever of een door de opdrachtgever gegeven locatie, is CRM.art niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor CRM.art kenbaar behoorde te zijn.

5. CRM.art kan steeds de onderhoudswerkzaamheden die noodzakelijk zijn uitvoeren. Hierbij kan CRM.art de geleverde goederen en diensten tijdelijk buiten gebruik stellen, zonder dat dit in hoofde van de opdrachtgever enig recht ten aanzien van CRM.art doet ontstaan.

Artikel 4. Levering en aanvaarding

1. CRM.art levert alle redelijke inspanningen om de bestelling op te leveren binnen de aangegeven termijn, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen gedurende de uitvoering van de overeenkomst. Onder “bestelling” wordt begrepen, de software, websites, enz. die door CRM.art worden ontwikkeld (“werken”), evenals eventuele bestellingen van fysieke goederen zoals drukwerken (“goederen”). De vooropgestelde voorlopige en/of definitieve opleverdatum hebben slechts een indicatieve waarde waardoor een niet-substantiële overschrijding van de opleverdatum geen wanprestatie betreft. De partijen kunnen uitdrukkelijk van dit indicatieve karakter afwijken. Indien er een grote kans bestaat dat de indicatieve termijnen op substantiële wijze worden overschreden, zal CRM.art in samenspraak met de opdrachtgever een nieuwe termijn aangeven. In geen geval is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te verbreken, de ontvangst van de goederen (indien van toepassing) of de betaling van goederen en diensten te weigeren of aanspraak te maken op schadevergoeding.

2. Partijen kunnen overeen komen dat de levering van de ontwikkelde werken in verschillende fasen plaats vindt, al dan niet gebonden door een eigen tijdschema. In dergelijke gevallen heeft CRM.art het recht om de uitvoering van de volgende fase pas te starten na:

–  het ontvangen van schriftelijke goedkeuring van de opdrachtgever omtrent de vorige opgeleverde fase, en/of;

– de betaling door de opdrachtgever van de geleverde prestaties de afgelopen fase.

3. CRM.art heeft het recht om elke voorlopige en/of definitieve levering uit te stellen voor de periode die nodig is voor de goede uitvoering van deze overeenkomst. CRM.art kan zonder meer van dit recht gebruik maken, door middel van louter een voorafgaande kennisgeving aan Opdrachtgever.

4. Indien de oorzaak van de overschrijding niet onder de verantwoordelijkheid van CRM.art valt, belet dit niet dat het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd. Dit omvat ook het geval waar de gebrekkige medewerking van de opdrachtgever ertoe leidt dat CRM.art niet tijdig kan opleveren.

5. De voorlopige oplevering van de werken gebeurt door de feitelijke terbeschikkingstelling ten aanzien van de opdrachtgever of een daartoe aangestelde derde, desgevallend te beoordelen, en een gedateerde schriftelijke kennisgeving ten aanzien van de opdrachtgever. Na oplevering begint een testperiode van veertien (14) kalenderdagen waarbinnen de opdrachtgever de mogelijkheid heeft om de werken op haar conformiteit te controleren en eventuele aanpassingen en tekortkomingen te signaleren in een schriftelijk testrapport. CRM.art behandelt enkel nauwkeurig omschreven tekortkomingen die waarneembaar en reproduceerbaar zijn.

6. De definitieve aanvaarding van de werken volgt na uitdrukkelijke aanvaarding door de opdrachtgever en/of automatisch na verloop van de testperiode, tenzij het testrapport substantiële tekortkomingen signaleert. In dit laatste geval heeft CRM.art gedurende een minnelijk overeengekomen remediëringstermijn die evenwel nooit korter dan 14 dagen kan zijn, de tijd om om de gesignaleerde tekortkomingen op een structurele wijze te remediëren. Deze remediëringstermijn wordt realistisch bepaald rekening houdend met de hoegrootheid en complexiteit van de substantiële tekortkomingen. Niet-substantiële tekortkomingen zoals kleine technische gebreken beletten de definitieve aanvaarding niet maar worden wel zo spoedig als mogelijk verholpen maar niet noodzakelijk binnen de remediëringstermijn. Na remediëring volgt een nieuwe voorlopige oplevering gekenmerkt door de herhaling van bovenstaande test- en remediëringsprocedure.

7. Zodra de werken in de feitelijke beschikkingsmacht van de opdrachtgever wordt geplaatst, betekent dit een overdracht van alle risico met betrekking tot het voorwerp van de overeenkomst in hoofde van de opdrachtgever.

8. Indien de levering een verzending vereist (m.n. ingeval van bestelling van fysieke goederen) zal deze verzending reeds voor risico van de opdrachtgever gebeuren, ongeacht dit vervoer door ons en/of voor onze rekening geschiedt. Iedere levering van fysieke goederen dient onmiddellijk te worden gecontroleerd op conformiteit. Bij gebreke van een gemotiveerd aangetekend protest binnen de 8 dagen volgend op de levering van de goederen, staat de aanvaarding van de goederen door de opdrachtgever vast.

Artikel 5. Wijzigingen en meerwerk

1. Onverminderd de overige verplichtingen of verbodsbepalingen in deze algemene voorwaarden, is het is de opdrachtgever verboden om een van de volgende handelingen stellen met betrekking tot de werken:

  • De werken in haar geheel of in haar onderdelen, over te dragen of in sublicentie te geven aan derde partijen, zonder het schriftelijke akkoord van CRM.art;
  • De werken te gebruiken om inhoud op te slaan of te verspreiden die lasterlijk, smadelijk, bedreigend, beledigend, vulgair, pornografisch, terroristisch of haatdragend van aard is, of die geweld of discriminatie tegen een groep of individu bevordert;
  • De werken te gebruiken om inhoud op te slaan of te verspreiden die malware, spyware, virussen, wormen of soortgelijke malafide toepassingen bevat;
  • De werken te gebruiken om inhoud op te slaan of te verspreiden die de intellectuele eigendomsrechten, de bedrijfsgeheimen of andere rechten van derde partijen schendt;
  • Op enigerlei wijze de privacy-vriendelijke instellingen te proberen wijzigen in het nadeel van de bezoeker van de werken, zoals het verwijderen of aanpassen op de aangeleverde website van de cookie banner, het implementeren en doen plaatsen van niet-noodzakelijke cookies zonder van de bezoeker de vrije, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming te vragen, het verwijderen of het onjuist aanpassen van de privacy- en cookieverklaring, enz.

2. CRM.art zal gerechtigd zijn om ingeval van een vermeende inbreuk op dit artikel door de opdrachtgever, de werken offline te halen totdat de vermeende inbreuk werd hersteld. Indien de opdrachtgever een van de bovenvermelde handelingen stelt terwijl de opdrachtgever geen hostingdiensten afneemt bij CRM.art en CRM.art de werken niet beheert of host in naam en voor rekening van de opdrachtgever, zal CRM.art niettemin het recht hebben om te eisen dat iedere verwijziging op de website naar ‘CRM.art’ wordt verwijderd.

Artikel 6. Wijzigingen en meerwerk

1. CRM.art verricht enkel ‘wijzigingen en meerwerk’ op schriftelijk verzoek van of met voorafgaande instemming van opdrachtgever. CRM.art is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. ‘Wijzigingen en meerwerk’ zijn de werkzaamheden of andere prestaties die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen bestelling vallen. Alle door de opdrachtgever gevraagde aanpassingen aan de bestelling na definitieve oplevering vallen eveneens onder de noemer ‘Wijzigingen en meerwerk’.

2. ‘Wijzigingen en meerwerk’ worden doorgaans vergoed volgens de gebruikelijke uurtarieven van CRM.art. Het is mogelijk dat er voor de goederen en diensten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten. CRM.art zal in dat geval de opdrachtgever duidelijk voorafgaand en schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

Artikel 7. Duur en beëindiging

1. De overeenkomst treedt in principe in werking vanaf de ondertekening door beide partijen overeenkomstig artikel 2 en wordt aangegaan voor de duur die nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst.

2. Iedere overeenkomst met betrekking tot domeinnnaamregistratie en hosting wordt in principe voor een bepaalde duur van één (1) jaar aangegaan.

3. Iedere overeenkomst van bepaalde duur wordt bij het verstrijken van de duurtijd van de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor de respectievelijke duur, tenzij anders overeengekomen.

4. Iedere partij kan de overeenkomst bij het verstrijken van iedere bepaalde duur opzeggen voor zover deze partij minstens twee (2) maanden voorafgaand aan het verstrijken zijn keuze ter kennis te brengt van de andere partij(en) door middel van een aangetekend schrijven.

5. Iedere overeenkomst van onbepaalde duur kan steeds door iedere partij worden opgezegd door middel van een schriftelijk en aangetekend schrijven en mits inachtname van de opzegtermijn. Indien er geen afwijkende opzegtermijn bepaald is, bedraagt de opzegtermijn drie (3) maanden.

6. De opdrachtgever erkent dat de overeenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd wordt zonder dat een gerechtelijke tussenkomst noodzakelijk is, indien:

– de opdrachtgever inbreuk maakt op de verplichtingen eigen aan deze overeenkomst, zoals tekortkomingen aan de betalingsverplichting door de opdrachtgever, de schending van artikel 5, 10 en 11, voor zover de opdrachtgever de inbreuk niet heeft herstel  binnen de veertien (14) kalenderdagen volgend op de schriftelijke aanmaning van CRM.art.

– veranderingen in de toestand van de opdrachtgever, zoals het faillissement, de ontbinding en/of vereffening en de overname.

Alle onderdelen van deze overeenkomst die naar hun aard ook na beëindiging van kracht dienen te blijven, blijven ook na beëindiging van kracht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, geheimhoudingsverplichtingen, de eerbiediging van intellectuele rechten, de betaling van openstaande facturen, afwijzing van garanties en beperking van aansprakelijkheid.

7. CRM.art heeft het recht geleverde goederen, werken en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken en/of terug te nemen indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens CRM.art niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. CRM.art zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van CRM.art kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 8. Prijzen, facturatie en betalingen

1. De Opdrachtgever keert aan CRM.art een welbepaalde vergoeding uit voor de uitvoering van deze overeenkomst. Alle prijzen worden steeds in euro aangeduid en zijn steeds exclusief btw en gelijkaardige heffingen, tenzij anders wordt aangegeven. Alle bijkomende kosten die eigen zijn aan de betaling zijn voor rekening van de opdrachtgever, zoals bankkosten.

2. CRM.art zal op de afgesproken tijdstippen de geleverde diensten op gedetailleerde wijze factureren. Bij gebreke aan afgesproken tijdstippen zal CRM.art op maandelijkse basis factureren.

3. De facturering van onderhoudskosten, hosting (indien van toepassing) en domeinnaam gebeurt op jaarlijkse basis, meer bepaald op het moment van verlenging van de hosting en domeinnaam.

4. Indien de overeenkomst langer dan één (1) jaar duurt worden de gehanteerde uurtarieven bij het verstrijken van iedere jaarlijkse periode automatisch geïndexeerd in overeenstemming met de relevante wettelijke bepalingen. CRM.art kan steeds de tarieven van recurrente periodiek te betalen bedragen aanpassen voor zover deze prijsstijgingen een objectief vaststelbare grond kennen, zoals een prijsstijging bij Leverancier van CRM.art.

5. Bijkomende onkosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, waaronder externe aankopen zoals foto’s, software licenties, auteursrechtlicenties, gekleurde afdrukken, verzendingen en illustraties, zijn niet inbegrepen in de oorspronkelijke prijs en worden door CRM.art aangerekend in de factuur. Deze bijkomende kosten worden duidelijk aangeduid in de factuur.

6.Alle facturen die door CRM.art worden uitgevaardigd zijn te betalen binnen 14 werkdagen vanaf facturatiedatum. In geval van niet-betaling op de vervaldatum is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest ten belopen van de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties van toepassing. Na versturen van een ingebrekestelling zal tevens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belopen van 9,5% van het factuurbedrag, met een absoluut minimum van €50. Dit doet geen afbreuk aan het recht van CRM.art om vergoeding te vragen voor de verdere gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verbonden aan de niet-betaling. Bovendien is CRM.art gerechtigd om ingeval van laattijdige betaling, alle diensten op te schorten, en/of de werken offline te halen, en/of geleverde goederen terug te nemen tot de volledige betaling van de achterstallige bedragen door de opdrachtgever.

7.Laattijdige betaling van een factuur doet alle openstaande facturen vervallen, ook al is de vervaldatum van deze facturen nog niet verstreken.

8. Elk factuurprotest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan CRM.art te worden bezorgd binnen een termijn van 8 dagen volgend op de factuurdatum. Bij afwezigheid van tijdig protest wordt de factuur als aanvaard beschouwd.

9. Het voorleggen door CRM.art van een rekeninguittreksel of een stuk uit haar boekhouding volstaat om het bedrag van haar schuldvordering t.o.v. de opdrachtgever te bepalen en het bewijs ervan te leveren.

10. De ondertekenaar van een offerte is in solidum aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte ondertekend heeft.

Artikel 9. Privacy

1. In het kader van de uitvoering van deze overeenkomst verwerkt CRM.art persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke. Deze kunnen gebruikt worden bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting, bij onze externe partners. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven steeds vertrouwelijk en zullen niet ter beschikking van derden worden gesteld, tenzij we hiervoor een passende rechtsgrond hebben.

2. CRM.art verwerkt de contactgegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoon- en faxnummers) van opdrachtgevers die nodig zijn voor de opzet en het beheer van de website en de hieraan verbonden diensten. CRM.art verwerkt tevens facturatiegegevens van de opdrachtgever vermits dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst.

3. CRM.art kan desbetreffende data overmaken aan overheidsinstanties (lokaal of federaal, gerechtelijk of administratief) in het kader van de uitvoering van hun wettelijke opdrachten, aan de geschillenbeslechtingsinstelling met het oog op het voeren van een geschil.

4. De opdrachtgever heeft het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn persoonsgegevens aan CRM.art te richten, door middel van een schrijven naar het bedrijfsadres of door het sturen van een e-mail naar info@crmart.be.

5. CRM.art verbindt zich ertoe om binnen een termijn van een maand de opdrachtgever van een gemotiveerd antwoord op zijn verzoek te voorzien. Afhankelijk van de complexiteit van het (de) verzoek(en) en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd. De opdrachtgever heeft ook steeds de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit

6. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door CRM.art en de privacy rechten is beschikbaar in de privacy policy van CRM.art, te vinden op de website van CRM.art, https://crmart.be/privacybeleid.

Artikel 10. Intellectuele eigendom

1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de goederen en/of de finaal opgeleverde versie van de werken en de door CRM.art ontwikkelde of gebruikte bron- en objectcode, voorbereidend materiaal, ontwerpen, visuele elementen, teksten en andere gebruikte methodieken, behoren integraal en exclusief aan CRM.art of eventuele derde-rechthebbenden toe.

2.De opdrachtgever verkrijgt het niet-exclusieve, wereldwijde, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare recht tot de commerciële online-uitbating en publieke mededeling van de werken. Tenzij anders bepaald of toegestaan door dwingende wetgeving, is het de opdrachtgever niet toegelaten om de werken met inbegrip van alle voormelde items, geheel dan wel gedeeltelijk, te reproduceren, te decompileren, te wijzigen, te vertalen, te verkopen of anderszins over te dragen of in sublicentie te geven, zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van CRM.art.

3. Indien de overeenkomst (ook) de levering van fysieke goederen omvat zoals drukwerken, dan geldt de ter beschikking stelling van deze goederen tevens overeenkomstig het vorige lid. Dit zal de opdrachtgever evenwel niet de vrije distributie van de geleverde exemplaren in ongewijzigde vorm beletten binnen de EU.

4. Het gebruiksrecht overeenkomstig de vorige leden, vat slechts aan nadat alle verschuldigde bedragen voor de ontwikkeling van de bestelling geheel en zonder voorbehoud werden betaald door de opdrachtgever. Deze bepaling geldt onverminderd de gevolgen van niet-betaling bedoeld in artikel 8.6.

5. Op eventuele onderdelen van de werken of goederen waarop derde-rechthebbenden de intellectuele eigendomsrechten bezitten (zoals stockfoto’s), zal het gebruiksrecht van de opdrachtgever bepaald worden conform de relevante licentievoorwaarden.

6. De opdrachtgever verklaart over de nodige intellectuele eigendomsrechten te beschikken met betrekking tot alle materialen die hij aan CRM.art verschaft voor de uitvoering van deze overeenkomst. Verder verklaart de opdrachtgever dat hij ofwel eigenaar is van de gegevens of content die hij na oplevering via de werken uploadt of verwerkt, ofwel dat hij voor het gebruik hiervan de toestemming heeft verkregen van de titularissen van de respectievelijke intellectuele eigendomsrechten of andere rechten (zoals recht op afbeelding of andere privacyrechten). CRM.art wijst daaromtrent uitdrukkelijk iedere verantwoordelijkheid af.

7. CRM.art heeft het recht om de goederen, de werken of andere door CRM.art ontwikkelde diensten van opdrachtgever te vermelden in het kader van promotieactiviteiten. CRM.art beschikt bijgevolg over het recht om gebruik te maken van de relevante (geregistreerde) handelsnamen en/of logo’s en/of geregistreerde merktekens en andere aanduidingen van herkomst, voor deze doelstelling. Elke vermelding die verder gaat dan wat hier voorzien wordt zal steeds aan de opdrachtgever kenbaar worden gemaakt voor de vermelding, waarop de opdrachtgever 10 dagen heeft om zijn bezwaar kenbaar te maken.

Artikel 11. Geheimhouding

1. De partijen aanvaarden de bekendmaking van vertrouwelijke informatie onder elkaar indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Onder “vertrouwelijke informatie” wordt begrepen, alle informatie die door de partijen als vertrouwelijk wordt beschouwd, hetzij omdat partijen deze informatie duidelijk als vertrouwelijk of eigendomsrechtelijk hebben aangemerkt, hetzij omdat de informatie redelijkerwijs als vertrouwelijk moet worden beschouwd gezien de aard van de informatie of de omstandigheden. Vertrouwelijke Informatie omvat, maar is niet beperkt tot informatie die niet algemeen bekend is bij het publiek, zoals bedrijfsgeheimen, knowhow, bedrijfsplannen en -strategieën, personeelsgegevens en financiële informatie.

2. De ontvangende partij stemt ermee in de vertrouwelijke informatie niet voor eigen doelstellingen aan te wenden en om deze niet bekend te maken aan anderen dan de werknemers, gelieerde ondernemingen en leveranciers van de ontvangende partij voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en volgens het “need-to-know” principe, steeds op voorwaarde dat deze werknemers, gelieerde ondernemingen of leveranciers op de hoogte zijn van de vertrouwelijke of eigendomsrechtelijke aard van de vertrouwelijke informatie en onderworpen zijn aan vertrouwelijkheidsverplichtingen die gelijkwaardig zijn aan die welke in deze overeenkomst zijn opgenomen.

3. De ontvangende partij verbindt zich ertoe: (i) de ontvangen vertrouwelijke informatie met ten minste dezelfde zorg te behandelen en te bewaren zoals de ontvangende partij haar eigen vertrouwelijke informatie bewaart en beveiligt, maar in geen geval zal de ontvangende partij dergelijke informatie met minder dan een redelijke mate van zorg behandelen, en (ii) dergelijke vertrouwelijke informatie niet te gebruiken (behalve bij de uitvoering van de Diensten of zoals anderszins is toegestaan in deze Overeenkomst) of bekend te maken aan een derde persoon.

4.De mededelende partij stemt ermee in dat dit artikel niet van toepassing is op informatie waarvan de ontvangende partij kan bewijzen (a) dat deze algemeen beschikbaar is voor het publiek, of (b) dat deze in haar bezit was of bij haar bekend was voordat zij deze van de bekendmakende partij ontving, of (c) dat deze rechtmatig en zonder beperking aan haar bekend is gemaakt door een derde, of (d) dat deze onafhankelijk is ontwikkeld zonder gebruikmaking van vertrouwelijke informatie van de bekendmakende partij of (e) dat deze bij wet of krachtens een rechterlijk bevel bekend moet worden gemaakt.

5. Voor iedere inbreuk op deze geheimhoudingsverbintenis door de ontvangende partij zal de mededelende partij gerechtigd zijn op een forfaitaire schadevergoeding van 5.000 euro per inbreuk vanwege de ontvangende partij.

Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. De opdrachtgever erkent dat hij als professionele dienstverlener de eindverantwoordelijkheid draagt ten aanzien van zijn eigen cliënteel, zelfs ingeval van tekortkomingen met betrekking tot de afgeleverde werken door CRM.art. De opdrachtgever garandeert bijgevolg dat hij de nodige professionele waakzaamheid in acht blijft nemen en dat CRM.art geenszins aansprakelijk kan worden gesteld voor eender welke schade als gevolg van een gebrek aan professionele waakzaamheid of opvolging door de opdrachtgever, bv. een tekortkoming in de precontractuele informatieplicht t.a.v. de eindcliënt van de opdrachtgever, zelfs indien een tekortkoming in de werken door CRM.art aan deze schade ten grondslag ligt.

2. Indien de opdrachtgever een hostingovereenkomst heeft met CRM.art met oog op de hosting van de door CRM.art ontwikkelde website, zal CRM.art alle redelijke inspanningen leveren om een redelijke mate van beschikbaarheid van de website te leveren, maar zij garandeert niet dat de website steeds ononderbroken of vrij van fouten zal zijn. Mochten er zich problemen voordoen met de beschikbaarheid van de website, dan verbindt CRM.art er zich toe om haar uiterste best te zullen doen om het probleem zo snel als redelijkerwijs mogelijk op te lossen, zonder ter zake echter enige garantie te geven. In elk geval en waar gepast zal het CRM.art vrijstaan om te bepalen, wat in dit opzicht eventueel als een gepaste oplossing of compensatie ten aanzien van haar klanten kan gelden.

3. Behoudens ingeval van opzettelijke fout doch onverminderd de omvang van de verbintenissen van CRM.art zoals beschreven in art. 4 (middelenverbintenis) is de totale contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van CRM.art, haar organen, werknemers, zelfstandige medewerkers en gelieerde ondernemingen, voor alle schadegevallen die zich zouden voordoen tijdens de ganse duur van de overeenkomst te allen tijde beperkt tot het factureerde bedrag de zes (6) maanden voorafgaand aan het beweerde schadegeval, zonder dat dit bedrag hoger kan zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering van CRM.art tussenkomt.

4. Behoudens ingeval van opzettelijke fout, zijn CRM.art, haar organen, werknemers, zelfstandige medewerkers en gelieerde ondernemingen, niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade met inbegrip (doch niet beperkt tot) winst-, omzet- of inkomstenderving, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, vorderingen van derden, schade door vergissingen, verkeerd taalgebruik, weglatingen of dubbelzinnigheden in ter beschikking gestelde teksten of documentatie, de vernietiging van verlies of gegevens of documenten.

5. Indien de opdrachtgever door een contractuele of buitencontractuele tekortkoming de aansprakelijkheid van CRM.art in het gedrang brengt, dient zij alle nodige maatregelen te nemen om CRM.art te vrijwaren van elke schade die zij hierdoor kan oplopen. Dit betreft ook een vrijwaring voor iedere schade, direct of indirect, ten gevolge van fouten of tekortkomingen in de inhoud (type website) van de bestelling.

6. Iedere aanspraak van de opdrachtgever tot schadevergoeding lastens CRM.art (met inbegrip van haar bestuurders, vennoten en verbonden personen of entiteiten) vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak gebaseerd is door de opdrachtgever gekend waren of redelijkerwijze gekend konden zijn.

Artikel 13. Overmacht

1. CRM.art is niet gehouden om haar verplichtingen uit deze overeenkomst in geval van overmacht en/of vreemde oorzaak te voldoen. Om beroep te kunnen doen op overmacht moet het gaan om een onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis die onafhankelijk is van de wil van de schuldenaar en die een onoverkomelijk beletsel uitmaakt voor de nakoming van de verplichting of verbintenis.

2. De gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop CRM.art geen invloed kan uitoefenen vallen onder overmacht.

3. In geval van overmacht worden alle verplichtingen van CRM.art die uit deze overeenkomst voortvloeien geheel of gedeeltelijk opgeschort gedurende de duur van de situatie. CRM.art is niet gehouden tot enige schadevergoeding in dat geval.

4. Zodra blijkt dat de overmacht en/of vreemde oorzaak van blijvende aard is en gedurende meer dan 90 dagen aanhoudt, dan heeft elke partij het recht om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder meer te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven. Prestaties die reeds door CRM werden geleverd worden in dat geval in verhouding aangerekend aan de Opdrachtgever.

Artikel 14. Toepasselijk recht en diverse bepalingen

1. De nietigheid of ongeldigheid van een bepaling of een gedeelte van een bepaling uit deze voorwaarden heeft geen gevolgen voor de werking van de overige bepalingen. De betwiste bepaling wordt geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. CRM.art heeft het voorrecht om de betreffende bepaling te vervangen door een geldige bepaling van gelijke strekking.

2. Al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Beide partijen zullen alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden in geval van geschil omtrent de uitvoering van deze overeenkomst. Bij gebrek aan een minnelijke oplossing wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van het gerechtelijk arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van CRM.art gelegen is.

3. CRM.art kan op ieder gewenst moment de inhoud van deze algemene voorwaarden wijzigen zonder opgave van redenen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijzigingen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever kan deze overeenkomst kosteloos opzeggen binnen de voormelde termijn indien hij een substantiële wijziging van deze voorwaarden niet wil accepteren. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde goederen en diensten.

4. De rechten en plichten van beide partijen zijn uitsluitend in deze overeenkomst vastgelegd. Deze overeenkomst vervangt alle vroegere overeenkomsten tussen de partijen met betrekking tot hetzelfde voorwerp.

Artikel 15. Praktische verduidelijkingen

1. Domeinnamen: CRM.art werkt samen met verschillende providers (Telenet, Cloudstar, Combell) voor het vastleggen van de domeinnamen (registrar). De Opdrachtgever is gebonden aan de Algemene voorwaarden bepaald door de registrar. CRM.art is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door CRM.art doorgevoerd.

2. Hosting: Indien de hosting van het project niet door CRM.art wordt verzorgd is de opdrachtgever verantwoordelijk voor alle contact met de hosting instantie. CRM.art zal alle kosten voortvloeiende uit contact met deze hosting instantie of support van hosting gerelateerde zaken apart factureren aan opdrachtgever. Kosten ten gevolge van verschillen in configuratie tussen de hosting instantie van de opdrachtgever en de CRM/art omgeving zullen gefactureerd worden indien deze de standaard overschrijden.

3. Browsers: CRM.art streeft ernaar zijn websites zo compatibel als mogelijk te maken met de meest courant gebruikte en recente browsers. CRM.art test het project op deze meest courant gebruikte en recente browsers. Layout en esthetische elementen kunnen verschillen of verminderen in kwaliteit in sommige browsers.

4. Kleuren: Website bezoekers gebruiken verschillende schermen met verschillende instellingen. Kleur en beeldkwaliteit van de site, inclusief afbeeldingen en foto’s kunnen verschillen tussen verschillende computers en monitors met verschillende resolutie.

5. Teksten: Alle teksten moeten in digitaal formaat worden aangeleverd (txt, rtf, html, MS Word, Open Office, PDF), zodat teksten gekopieerd kunnen worden. Aangeleverde teksten in screenshots, .jpg-, … bestanden worden niet overgetypt.

6. Afbeeldingen en foto’s: Tenzij anders bepaald worden alle afbeeldingen en foto’s door de opdrachtgever aangeleverd. Deze foto’s mogen de 5Mb bestandsgrootte niet overschrijden (tenzij anders bepaald). Grotere afbeeldingen leiden tot een meerkost tengevolge van extra verwerkingstijd. Het aanpassen van foto’s (op maat snijden, webklaar maken, …) door middel van een fotobewerkingsprogramma is niet inbegrepen in deze overeenkomst (tenzij anders vermeld). CRM.art streeft ernaar de opdrachtgever de beste algemene afbeeldingen voor zijn websites aan te bieden en maakt hierbij gebruik van aangekochte professionele foto’s. De auteursrechten van deze foto’s worden niet aan de opdrachtgever overgemaakt.

7. Logo’s: Alle logo’s en merkgerelateerde afbeeldingen moeten in het bronformaat worden aangeleverd (beste formaat om een logo aan te leveren is vectorieel: .eps of .pdf) en indien dit niet beschikbaar is, dan een hoge resolutie .jpg afbeelding. Extra werk voor het omzetten naar een bruikbaar formaat zal apart gefactureerd worden.

8. Taal: Standaard wordt een website of andere dienst van CRM.art voorzien in 1 taal, Nederlands. Een extra taal (Frans of Engels) is standaard niet voorzien en wordt aangerekend.